Fondacioni

Ndihmë për Fëmijët

Fondacioni ynë "Ndihmë për Fëmijët" është një organizatë Shqipëtare e shoqërisë civile që synon të ndihmojë fëmijët dhe familjet në nevojë nëpërmjet programeve dhe projekteve të ndryshme. Ne fokusohemi në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe mundësive për zhvillim të fëmijëve në nevojë.

Bashkohuni me ne!

Për një jetë më të mirë dhe një të ardhme më të sigurt për të gjithë

0

Fëmijë të ciklit 9-vjecar përfituan shërbime arsimore, ndërgjegjësuese, kulturore dhe argëtuese; nga këta 460 fëmijë janë pjesë e komunitetit Rom dhe Egjiptian; 600 prej tyre u argëtuan në kampe verore.

0

Të rinj jashtë sistemit shkollor janë trajnuar në aftësitë për jetën dhe janë mbështetur në zhvillimin e tyre personal, ndërpersonal, profesional, edukativ dhe ekonomik.

0

Fëmijëve frekuentuan shkollën në mënyrë të rregullt.

0 K

Të rinj janë punësuar

0

Biznese formale janë ngritur në Lezhë, Fier (Baltëz) Fushë Krujë, Elbasan, Shkoder, Lushnje, Tiranë dhe Divjakë për të rinjtë dhe prindërit.

0

Të rinj janë mbështetur për t’u regjistruar dhe për të ndjekur kurse të formimit profesional.

0

Përfaqësues nga bashkitë dhe strukturat e decentralizuara të Fierit, Lezhës dhe Krujës, Lushnjës, Durrësit dhe Tiranës kanë rritur kapcitetet e tyre në punën sociale me familjet dhe fëmijët përmes trajnimit nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Lucernës në Zvicër dhe trajnimeve mbi Sherbimet e Integruara Sociale per Familjen.

0

Të rinj ndoqën trajnimet mbi sipërmarrjen.

Aktivitetet

Fondacioni ynë ka kryer një sërë aktivitetesh për të ndihmuar fëmijët në nevojë, duke përfshirë programe arsimore, kujdes shëndetësor dhe mbështetje komunitare.
Njihuni me teper me ta!

Sherbimë

sherbime6

Lehtësim për integrimin e fëmijëve në sistemin shkollor publik (para-shkollor, 9-vjeçar dhe shkollë të mesme) – për të mundësuar aksesin në arsim cilësor

Mbeshtetje-psiko

Mbështetje psiko – sociale për fëmijët dhe familjet e tyre.

Lehtesim-per-integrimin2

Lehtësim për integrimin në tregun e punës përmes bashkëpunimit me bizneset dhe zhvillimit individual të aftësive jetësore.