Fondacioni " Ndihme per Femijet

Vizioni

NPF është pozicionuar si një organizatë kombëtare e shoqërisë civile e njohur dhe pro-aktive në sektorët e arsimit, integrimit social dhe zbutjes së varfërisë, duke mbështetur fëmijët, familjet dhe komunitetet e marxhinalizuara përmes zbatimit të projekteve/programeve efektive të financuara nga donatorët ose qeveria të cilat kontribuojnë për zbatimin e strategjive vendore dhe kombëtare dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.