Untitled design (10)

Projekti ‘’Fuqizimi i të Rinjve’’

Projekti ‘’Fuqizimi i të Rinjve’’ po zbatohet nga Fondacioni “Ndihmë për Fëmijët’’ (NPF) në partneritet me Save the Children në Bushat/Shkodër dhe Elbasan/Cërrik. Ky projekt ka për qëllim të drejtojë, ndihmojë dhe mbështesë rrugëtimin e të ...

Untitled design (7)

Projekti: Fuqizimi i Romëve

Fondacioni Ndihmë për Fëmijët ka propozuar një ndërhyrje bi-dimensionale për të promovuar debatin mbi çështjet e Rome në nivel lokal dhe kombëtar (përqëndruar kjo kryesisht në arsimim, shëndet, punësim, pjesëmarrje në politikë-bërjen lokale dhe qënd ...